Menu Zamknij

.Formularz zgłoszenia na zajęcia

Opublikuj na

Zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez

Dolnośląską Szkołę Jogi z siedzibą w Świdnicy.

 

Miejscowość data ………………………………………….

 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………..

 

miejscowość zamieszkania: …..………………………………………………..

 

pesel: ………………………………………………..

 

nr tel.   …………… …………… …………….

 

e-mail: …..……………………………………..

dane proszę wypełnić drukowanymi literami

 

Oświadczenie

1.Zgłaszam swój udział w zajęciach jogi/aerial jogi i oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać mój udział w zajęciach jogi i warsztatach.

2.Zostałem/am poinformowany/a, że w trakcie zajęć nie jestem objęty/a ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i z tą świadomością dobrowolnie przystępuję do zajęć.

3.W przypadku podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia, wynikających z tego uszkodzeń ciała podczas zajęć jak również w przypadku uszkodzeń wynikających z niedostosowania się do poleceń prowadzącego, ponoszę pełną odpowiedzialność oraz nie będę rościł/a żadnych żądań w stosunku do osób prowadzącej zajęcia ani też do Szkoły Jogi.

4.W przypadku zabrania ze sobą na zajęcia dzieci, biorę za nie pełną odpowiedzialność.

 

Zgłoszenie udziału w zajęciach, warsztatach prowadzonych przez w/w Szkołę Jogi oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Szkoły zawartego na stronie: www.jogadolnyslask.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2002r, nr 144 poz. 1204 dyrektywą UOKiK – wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez ww. Szkołę Jogi, wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

………………………………………………………………………..

Czytelny podpis uczestnika zajęć

Opublikuj na