Menu Zamknij

.Regulamin

Opublikuj na

REGULAMIN

Dolnośląskiej Szkoły Jogi Ireneusza Rychlińskiego

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

Zajęcia

1. Zajęcia prowadzone są w Dolnośląskiej Szkole Jogi (zwanej dalej DSJ) w Świdnicy przy ul. Of. Oświęcimskich 15, II piętro jak również w innych miejscach wskazanych na stronie internetowej pod adresem: www.jogadolnyslask.pl Jeżeli zajęcia prowadzone są w innych miejscach niż siedziba DSJ i obowiązują w tych miejscach odrębne regulacje, uczestnik zobowiązany jest stosować się do nich.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć przy zapisie wypełniony formularz danych-oświadczenie, dostępny w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Jogi oraz na stronie internetowej jogadolnyslask.pl

3. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć trzy lub cztery godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć. W trakcie zajęć nie należy pić – chyba, że lekarz pisemnie zaleci inaczej (dotyczy np. osób chorych na cukrzycę).

4. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi (przebyte operacje, poważne choroby, kontuzje) bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

5. W przypadku nie zgłoszenia problemów zdrowotnych wyłączna odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie zajęć spoczywa na uczestniku zajęć.

6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne oraz menstruację powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami. Osoby te mają oddzielny cykl asan.

7. Wszelkie problemy podczas zajęć, jak np. ból, nadmierne napięcie w ciele, utrudniony oddech, należy natychmiast skonsultować z prowadzącym.

8. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktykowania jogi.

9. Kiedy czujesz objawy choroby (kaszel, katar i inne) zrób przerwę od zajęć grupie – dbaj o zdrowie innych.

10. Nie należy praktykować jogi po kilkugodzinnym pobycie w upalnym słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu

11. Uczniowie praktykujący jogę po raz pierwszy rozkładają matę, jak najbliżej nauczyciela a uczniowie praktykujący dłużej powinni ustąpić miejsca nowym uczestnikom.

12. Jeżeli wykonanie jakiejś pozycji sprawia Ci trudność nie rób jej lub poproś o inny wariant.

13. Na zajęcia należy przyjść minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem.

14. Zachowanie ciszy – w trakcie zajęć nie powinno się rozmawiać na sali, należy całkowicie wyłączyć telefony komórkowe.

15. Obowiązujący strój: wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, nie zwracające uwagi innych uczestników, strój nie powinien być wyzywający, (najlepiej z naturalnych surowców), bez biżuterii, jogę ćwiczy się boso.

16. W trakcie zajęć należy stosować się do poleceń nauczyciela i bez jego zgody nie wolno wzajemnie sobie pomagać ani doradzać.

17. Podczas zajęć nauczyciel dokonuje korekt słownych i manualnych, uczestnik zobowiązany jest do wykonywania korekt słownych, jednak, ma prawo odmówić korekty manualnej (niezależnie od przyczyny).

18. Osoby z chorobami skóry, skaleczeniami – do czasu wyleczenia powinny korzystać z własnych mat.

19. Osoby z otwartymi ranami nie powinny praktykować jogi.

20. Posiadanie własnej maty nie jest obowiązkowe, jednak polecamy korzystanie z własnych mat.

21. Jeżeli uznasz, że mata jest brudna, zgłoś to prowadzącemu.

22. Dbaj o sprzęt a po zajęciach ułóż go dokładnie na właściwe miejsce (dokładnie składaj koce).

23. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun powinien osobiście dostarczyć pisemną zgodę.

24. Prowadzący może bez podania przyczyny odmówić, aby dana osoba brała udział w jego zajęciach. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

25. Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: irekrychlinski1@gmail.com

26. Uczestnicy korzystają z usług Dolnośląskiej Szkoły Jogi w Świdnicy na własną odpowiedzialność.

27. DSJ zastrzega sobie prawo odwołania zajęć – w zamian zaproponuje inny termin lub zwrot gotówki.

28. DSJ zobowiązuje się informować o istotnych zmianach na stronie jogadolnyslask.pl

29. W interesie każdego uczestnika zajęć jest uaktualnianie numeru telefonu i adresu e-mail, celem otrzymywania ważnych informacji.

30. W dni ustawowo wolne od pracy DSJ jest nieczynna – chyba że indywidualnie ustalono inaczej

31. Na salę wchodzimy boso, obuwie zostawiamy przed salą lub w miejscach do tego przeznaczonych.

Opłaty, karnety i rabaty

1. Opłat prosimy dokonywać do 10-go danego miesiąca, zgodnie z obowiązującymi cenami.

2. Karnet ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego chyba że indywidualnie ustalono inaczej, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc. Za nie wykorzystane zajęcia z winy uczestnika nie przysługuje zwrot gotówki.

3. Dla osób rozpoczynających praktykę w środku miesiąca istnieje możliwość wykupienia częściowego karnetu na mniejszą ilość zajęć.

4. Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.

5. Zniżki przysługują niepracującym uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz stałym klientom, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie jogadolnyslask.pl

7. Osoby (uczestnicy zajęć) korzystające z kart porzedpłatowych (karty rabatowe z zakładów pracy) mogą zostać poproszone po pierwszych zajęciach o deklarację uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz wcześniejszego ustalenia typu, zakresu i terminu realizacji zajęć-usługi zgodnie z regulaminem.

8. Wszystkie zajęcia są grupowe chyba, że uczestnik indywidualnie uzgodni inaczej.

Zrzeczenie odpowiedzialności

1. Dolnośląska Szkoła Jogi nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na sali.

2. Dolnośląska Szkoła Jogi w Świdnicy reprezentowana przez Ireneusza Rychlińskiego nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnicy nie są objęci żadnym ubezpieczeniem podczas zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków i z tą świadomością dobrowolnie przystępują do zajęć.

4. Regulamin wchodzi w życie od dnia umieszczenia go na stronie tj. 22.02.2014r.

 

Opublikuj na